Polecamy

Wycieczka do Pragi

RODO

Klauzula informacyjna na temat wykorzystywania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:1.1.

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Biuro Turystyczne Karpatka Barbara Muszyńska

NIP6112267929
tel.: +48 661217474
e-mail: biuro@btkarpatka.com.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 3.

 • świadczenia usług turystycznych przez Biuro Tutystyczne Karpatka Barbara Muszyńska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
 • do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych określonych przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości finansowej -podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia
 • weryfikacji tożsamości klienta – podstawa prawna art.6 ust. 1 lit c
 • imiona, nazwiska oraz daty urodzeń uczestników wycieczek - niezbędne do zawarcia ubezpieczenia - na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczek, udostępnione dane przekazane zostają do firmy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w formie elektronicznej, chronionej hasłem, znanym tylko Administratorowi, z którą współpracuje Biuro Turystyczne Karpatka
 • nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych, oferty będziemy przesyłać jedynie na życzenie wyrażone w formie mailowej bądź telefonicznej

3.Jakie dane przechowujemy

 • imię i nazwisko,datę urodzenia osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i numer telefon
 • dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mailowe oraz telefony
 • imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej, których ubezpieczamy

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.

5. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu wycieczki będą one usuwane w ciągu 60 dni.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody

7. Informacje dodatkowe

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.